Questionnaire Individual

Vážený klient,

vzhľadom na našu snahu stále zlepšovať služby v oblasti jazykového vzdelávania, Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkej ankety.

Ďakujeme Vám vopred za ochotu spolupracovať.

Tím EMPIRE!

1. Ako ste sa dozvedeli o našej spoločnosti?

* hodiace zaškrtnite

Referencia (rodina, známy, obchodný partner, iná firma)
Internet
Reklama v rádiu
Leták
Iné (vypíšte)

2. Ako ste spokojný so službami jazykovej školy EMPIRE?

* hodiace zaškrtnite

Spokojnosť so službami jazykovej školy EMPIREVeľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4
Ako ste spokojný/á s Vašim account managerom?
Máte dostatočné informácie o našej spoločnosti a našich produktoch?
Ako ste spokojný/á s priestormi, interiérom jazykovej školy

2.b.V prípad, že ste vyplnili možnosti „skôr nespokojný/á“ alebo „veľmi nespokojný/á“, uveďte, prosím, dôvod svojej nespokojnosti.

3. Čo vnímate ako najväčšiu pridanú hodnotu individuálnych hodín?

*ohodnoťte známkami od 1 (výborný) - 5 (nedostatočný)

Pridaná hodnota EMPIREVýborný 1Chválitebný 2Dobrý 3Dostatočný 4Nedostatočný 5
orientácia na výsledky
Nastavenie metodiky podľa mojich potrieb
dynamický priebeh hodín
pripravenosť lektorov
pridelený metodik – prítomnosť na hodinách
rýchle napredovanie
promptné riešenie problémov a dotazov s account managerom
Iné (vypíšte)

4. V čom vidíte slabé stránky našej jazykovej školy? V čom by sme sa mali zlepšiť?

5. O ktorý z týchto produktov by ste potenciálne mali v budúcnosti záujem?

Príprava na certifikáty v angličtine
Odborná angličtina určená na špecifické účely (napr. právnická, IT, auditorská...)
Prezentácia v angličtine
Vyjednávanie v angličtine
Predaj v angličtine
Emailová komunikácia v angličtine
Telefonovanie v angličtine
Všeobecná business English
Výučba iných jazykov – nemčina, španielčina,  ruština, maďarčina…
Pokračovať vo všeobecnej angličtine

5.b. Námety na ďalšie kurzy, tréningy, ktoré by boli pre Vás v budúcnosti zaujímavé – prosím doplňte, opíšte

6. Ako vnímate našu jazykovú školu v porovnaní s konkurenciou v odvetví?

*ohodnoťte známkami od 1 (výborný) - 5 (nedostatočný)

Hodnotenie EMPIRE v porovnaní s konkurenciouVýborný 1Chválitebný 2Dobrý 3Dostatočný 4Nedostatočný 5
kvalita lektorov
kvalita výučby
obsah výučby
orientácia na výsledky
známosť značky EMPIRE

6.b. Priestor pre Vaše doplňujúce slovné hodnotenie:

7. Koho považujete za našu najväčšiu konkurenciu?

8. hodnotenie všeobecnej spokojnosti s hodinami / s výučbou

8.a.Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť s hodinami známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á.

Spokojnosť s hodinami / výučbouVeľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4
kvalita výučby
pútavosť výučby
tempo a dynamika hodín
obsah hodín
pripravenosť lektorov na hodiny (všeobecne)

8.b. Priestor pre Vaše doplňujúce slovné hodnotenie:

8.c.Čím by sme mohli prispieť k zvýšeniu Vašej spokojnosti s výučbou? Sem, prosím, napíšte návrhy na akékoľvek iné aktivity počas hodín, ktoré by Vás zaujímali.

9. hodnotenie lektora

9.a. Ohodnoťte, prosím, Vašu spokojnosť s jednotlivými lektormi známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á. Známky zapíšte priamo ku jednotlivým lektorom.

Prosím, doplňte MENÁ 5 VYBRANÝCH LEKTOROV, ktorých budete hodnotiť do jednotlivých stĺpcov k hodnoteniu.

Stupnica:Veľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4
Spokojnosť s lektoromLektor 1
Lektor 2
Lektor 3
Lektor 4
Lektor 5
prístup lektora k študentom
kvalita výučby
dochvíľnosť
tempo a dynamika hodín
pripravenosť lektora na hodiny
Schopnosť prispôsobiť hodinu nečakaným okolnostiam a mojim aktuálnym potrebám

9.b. Priestor pre Vaše doplňujúce slovné hodnotenie:

10. Viete o niekom (jednotlivec, spoločnosť), kto by mohol mať záujem o naše služby?
Ak nás viete odporučiť, prosím, uveďte meno a kontakt kompetentnej osoby.