Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:
 

EMPIRE Bratislava, s. r. o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 47 935 227

IČ DPH: SK2024156288

Tel BA: 0908 255 285, Tel KE: 0917 644 379

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 101070/B.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • Uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru a služieb, dodávaných prevádzkovateľom. Pričom táto činnosť zahŕňa predovšetkým, avšak nielen spracovanie objednávok, vystavovanie daňových dokladov, evidenciu reklamácií a pod.
 • Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • Súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností
 • Správa registratúry

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:

 • plnenie zákonných povinností
 • prípadoch súhlas dotknutej osoby
 • plnenie zmluvy alebo predzmluvných povinností
 • oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje, sú:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov:

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom na životný cyklus zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, ak sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, ak sú nesprávne alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, ak si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Pre podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať telefonicky či e-mailom na adrese:

Bratislava: office@empire-skola.sk, 0908 255 285
Košice: office_ke@empire-skola.sk, 0917 644 379