Obchodné podmienky pre tábory

Všeobecné zmluvné podmienky táborov
spoločnosti Empire Edu KE, s. r. o. v zmysle § 51 zákona č.40/1964

1. Spoločnosť

Spoločnosť Empire Edu KE, s. r. o., IČO: 46447083, DIČ: 2023389126, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto,  zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.  77533/B. Tieto všeobecné zmluvné podmienky   upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“) pri organizácii Anglického tábora s kockami Lego (ďalej len „tábor“) , ktorého sa dieťa rodiča (ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

2. Prihlásenie

1) Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom vzniká na základe podpísanej Registračnej prihlášky  do  Anglického tábora s kockami Lego (ďalej len „prihláška“)  buď v písomnej  alebo v elektronickej podobe cez (návrh v zmysle ustanovenia § 43 a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2) Prijatie  prihlášky, zaslanej v písomnej alebo  elektronickej forme,  je Spoločnosťou potvrdené spätným emailom, ktorý je potrebný  na uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o Anglickom tábore s kockami Lego (ďalej len „zmluva“). Týmto má zmluva zachovanú písomnú formu (prijatie návrhu v zmysle ustanovenia § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3) Po prijatí prihlášky zo strany Spoločnosti môže rodič  pred začatím čerpania služieb tábora od zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Spoločnosti. Pri odstúpení od zmluvy je rodič povinný uhradiť  Spoločnosti stornopoplatky   tak, ako je to uvedené v článku  4 (Storno podmienky).

3. Cena a platobné podmienky

1) Cenou sa rozumie celková cena uvedená v prihláške.  

2) Spoločnosť má právo požadovať pri uzatvorení zmluvy zaplatenie 100 % ceny za tábor, a to najneskôr 14 dní pred realizáciou tábora. Miesto v tábore rezervuje Spoločnosť dieťaťu až po zaplatení celej sumy.

3) Cenu  za tábor je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s.. Číslo účtu Spoločnosti / IBAN je SK05 1100 0000 0029 2886 7399  variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, resp. v zálohovej faktúre,  ktorú rodič obdrží na základe podpísanej registračnej prihlášky.

4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane rodič pri plnení záväzkov zo zmluvy do omeškania, môže si Spoločnosť účtovať zákonný úrok z omeškania podľa Nar. Vlády SR č. 87/1995 Z.z.. Pri omeškaní  rodiča s úhradou  ceny je Spoločnosť oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť (čl. 8 bod 1) a rodič je  povinný uhradiť Spoločnosti všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodiča vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody a ušlý zisk.

4. Storno podmienky

1) Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie stornopoplatkov sú nasledovné:

a.) odstúpenie bez stornopoplatku: do 14-teho dňa pred termínom prvého dňa tábora. Ak v tejto lehote už rodič za tábor  zaplatil celú cenu  táto mu bude vrátená  do 14 dní.

b.) odstúpenie so stornopoplatkom vo výške 20 % z ceny za tábor: v lehote do  7 dní pred termínom  prvého dňa tábora, vrátane. Zvyšná časť už zaplatenej ceny  za tábor  bude rodičovi vrátená.

c.) odstúpenie so stornopoplatkom vo výške 100 % z ceny za tábor  v lehote 6 a menej dní pred termínom prvého dňa tábora.

2) Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť   povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. 

O týchto  zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

5. Video

Zástupcovia Spoločnosti sú oprávnení navštevovať tábor kedykoľvek počas výučby a na základe udeleného súhlasu  rodiča vyhotovovať videozáznamy, ktoré budú k dispozícii na webových stránkach www.wattsenglish.sk, www.brickbybrick.sk, www.empire-skola.sk výlučne pre rodičov pod blokovaným prístupom cez prihlasovacie heslo. Každý rodič  po udelení súhlasu obdrží prístupové heslo na webovú stránku. Videozáznamy sú určené rodičom s cieľom vizualizácie priebehu dní v tábore a prezentácie jazykových znalostí nadobudnutých deťmi. Tieto záznamy budú uchované pre rodičov účastníkov tábora po dobu 2 rokov.

6. Organizácia denného tábora

1) Denný tábor prebieha v 5-dňových  turnusoch od pondelka do piatku. Deti sú odovzdávané do denného tábora medzi 7.30 – 8.00 hod a preberané  z  denného tábora medzi 16.00 – 16:30 hodinou. Rodičia sú oboznámení s denným programom v tábore. Na  skupinu detí pripadá 1 dospelý pedagogický dozor a jeden asistent.

2) Dieťa môže nastúpiť do tábora iba v prípade, ak bude  mať riadne vyplnenú prihlášku, zaplatenú cenu za tábor, odovzdá aktuálne Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti na nástup do tábora.   

3) Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora, je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.   

4) Dieťa je povinné dodržiavať táborový poriadok,  režim dňa,  pokyny vedúcich tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné  zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostaných účastníkov tábora.

5) Spoločnosť  odporúča, aby si dieťa do tábora nebralo  mobilný telefón alebo inú drahú elektroniku, fotoaparát, prípadne iné cennosti (šperky, hodinky).  Spoločnosť nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.

6) Organizačné pokyny tábora  budú doručené každému rodičovi v lehote najneskôr 5 dní pred prvým dňom tábora.

7. Odstúpenie od zmluvy

1.) V prípade nezaplatenia ceny za tábor v Spoločnosťou stanovených lehotách je Spoločnosť oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré Spoločnosti nesplnením povinnosti rodičom vznikli.  

2.) V prípade, ak dieťa nenastúpi  do tábora alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo  sčasti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

3.) V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu oproti termínu uvedenému v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa čl.4.    

4.) Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. V takomto prípade Spoločnosť obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.  

5.) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 8 detí, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Spoločnosť umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak Spoločnosť bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.    

6.) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojím správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti, školy, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

7.) Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a vyhlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré Spoločnosti so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 3 Eurá.

8. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto zmluvných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

9. Ochrana osobných údajov

1) Spoločnosť vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu či bez ďalšieho súhlasu rodiča budú uvedené údaje znehodnotené.

2) Rodič podaním prihlášky vyhlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných  údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ako aj údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré poskytol Spoločnosti s cieľom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Spoločnosti. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.            

3) Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje Zákon o ochrane osobných údajov  Zák.č. 122/2013 Z.z.,  o ktorých rodič vyhlasuje, že bol poučený, a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Spoločnosti  informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.   

4) Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.

10. Záverečné ustanovenia

1) V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.

2). Rodič vyhlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a s týmito súhlasí.

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 29.3.2018.