Úvodná strana

Obchodne podmienky pre kurzy WATTS

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EMPIRE Kids s.r.o.

 

I.  Spoločnosť

Spoločnosť EMPIRE Kids s.r.o., IČO: 48288730, so sídlom: Pri Starej Prachárni 14, 831 04 Bratislava, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 106093/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa ktoré je študentom jazykových kurzov (ďalej len „klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

 

II. Prihlásenie sa do kurzu

1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a klientom vzniká buď na základe vypísanej a klientom podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky, alebo v elektronickej podobe vypísaním a prihlásením sa cez formulár - registračnú prihlášku na webovej stránke www.empire-skola.sk. Vypísaním registračnej prihlášky a jej odoslaním je klient záväzne prihlásený do kurzu, ktorý si vybral.

2. Spoločnosť uskutočňuje niekoľko druhov kurzov, pričom podmienky vedenia týchto kurzov sú osobitne uvedené pri každom druhu kurzu a majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Klient môže od zmluvy odstúpiť, a to iba písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Táto písomná odhláška musí byť Spoločnosti doručená. Prípad odstúpenia od zmluvy a storno poplatkov je upravený v článku V. (Storno podmienky).

 

III. Organizácia výučby

1. Spôsob organizácie kurzu, jeho priebeh a podmienky sú uvedené v podmienkach vedenia konkrétneho kurzu ( ďalej len „Podmienky kurzu“) uvedeného na www.empire-skola.sk

 

IV. Platba

1. Platby za kurz (ďalej tiež „kurzovné“) je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke  banky v ktorej je vedený účet Spoločnosti.

2. Číslo účtu Spoločnosti a variabilný symbol je uvedený v pokynoch k platbe, ktoré klient obdrží po predložení alebo zaslaní registračnej prihlášky.

3. Splatnosť kurzovného je najneskôr jeden deň pred zahájením kurzu. V deň zahájenia výučby kurzu musí byť platba pripísaná na účte spoločnosti inak má Spoločnosť právo nepripustiť dieťa na výučbu kurzu až do zaplatenia kurzovného. Uvedené sa vzťahuje aj na platenie kurzovného v splátkach, ak je to pri jednotlivých kurzoch možné. Možnosti platenia kurzovného v splátkach sú uvedené v podmienkach vedenia jednotlivých kurzov uverejnených na stránke www.empire-skola.sk

4. Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane klient pri plnení záväzkov zo zmluvy o poskytnutí kurzu do omeškania, môže si Spoločnosť okrem zákonného úroku z omeškania uplatňovať aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj na omeškanie jednotlivých splátok v prípade hradenia kurzovného v splátkach. V prípade, ak Spoločnosť z dôvodu omeškania klienta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi je klient povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

 

V. Storno podmienky

1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kurze zo strany klienta, vrátenie už zaplateného kurzovného a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
a.) odstúpenie bez storno poplatku: do 14-tého dňa pred zahájením prvého dňa výučby kurzu. Ak v tejto lehote už klient za kurz zaplatil, celý poplatok mu bude vrátený do 14 dní;
b.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške 20 % z ceny kurzovného: v lehote 14 dní pred zahájením prvého dňa výučby kurzu, vrátane, do zahájenia prvého dňa výučby. Zvyšná časť už zaplateného kurzovného bude klientovi vrátená;
c.) odstúpenie so storno poplatkom vo výške kurzovného po zahájení prvého dňa výučby kurzu, bez ohľadu na účasť alebo neúčasť klienta na výučbe;
d.) pri odstúpení od zmluvy po zahájení prvého dňa kurzu kedykoľvek počas trvania kurzu sa kurzovné alebo jeho alikvótna časť nevracia, iba ak klient preukáže, že jeho dieťa nie je spôsobilé z vážnych  zdravotných dôvodov sa kurzu zúčastniť.

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť kurz s počtom klientov nižším ako je najnižší počet uvedený v Podmienkach jednotlivých kurzov, pričom klientovi  umožní pokračovať v inom kurze na rovnakej vedomostnej úrovni.

3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti
a) ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude klient o tomto bezodkladne informovaný;
b) v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká  klientovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného;
c) v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky klienta prevedená na účet do 14 dní.

4. Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú na prípady, kedy Spoločnosť poskytla klientovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci klienti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti. V takomto prípade Spoločnosť obratom vráti klientovi už zaplatený poplatok za kurz.

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s klientom a zrušiť ju bez náhrady účasti dieťaťa v inom kurze, a to v prípade, ak dieťa svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

3. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak klient neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

VII. Videozáznam

Prihlásením dieťaťa do kurzu klient vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením videozáznamu vyučovacej hodiny/kurzu na ktorom bude zachytený obrazový a zvukový záznam dieťaťa. Tento záznam bude k nahliadnutiu na webových stránkach www.empire-skola.sk ako krátka ukážka výukového videa. Záznam je blokovaný prístupom cez prihlasovacie heslo. Klient obdrží prihlasovacie heslo na webovú stránku. Videozáznamy sú určené klientom/rodičom za účelom vizualizácie priebehu vyučovacej hodiny /kurzu a prezentácie nadobudnutých jazykových znalostí dieťaťa. Tento súhlas môže klient kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu písomne odvolať.

 

VIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, klient vypísaním prihlášky potvrdzuje, že udelil Spoločnosti súhlas so spracovaním, uchovávaním svojich osobných údajov ako aj osobných údajov dieťaťa za účelom ich spracovania pri činnosti Spoločnosti spojenej s výučbou jazyka, marketingové účely Spoločnosti, ako aj pre účely sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe zmluvy so Spoločnosťou. Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu a do 2 rokov od jeho ukončenia. Po splnení účelu spracovania Spoločnosť zabezpečí likvidáciu osobných údajov.

2. Spoločnosť prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytovanej na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu klienta budú uvedené údaje znehodnotené

3. Klient výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa klient výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

4. Klient prehlasuje, že osobné údaje, ktoré uviedol v prihláške sú pravdivé. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich uverejnením na www.empire-skola.sk.

2. Spoločnosť bude vykonávať komunikáciu s klientom najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok, alebo iných písomných oznámení. Všetky listové zásielky, oznámenia a právne úkony, ktoré majú byť podľa zmluvy alebo príslušných právnych predpisov vykonané písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. V prípade ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.

3. Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou právnická osoba - podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

4. Akékoľvek spory alebo nezhody medzi Spoločnosťou a klientom budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči budúcemu klientovi podpísaním registračnej prihlášky alebo odoslaním elektronickej registračnej prihlášky  budúcim klientom.

6. Budúci klient podpísaním registračnej prihlášky alebo zaslaním elektronickej registračnej prihlášky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 3.9.2015.

JAZYKY JEDINE S EMPIRE

15 rokov na trhu vzdelávania
viac ako 10 000 spokojných študentov
160 skúsených lektorov
licencovaná Direct Method
moderné priestory
Logo BRATISLAVA

myhive Tower 1
Vajnorská 100/A
0908/255285

Office@empire-skola.sk
Logo KOŠICE

Kováčska 28
0905/550017

Office_ke@empire-skola.sk
Logo Ďalšie mestá Viac info

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Viac informácií