Akadémia vzdelávania - Liptovský Mikuláš

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. - Liptovský Mikuláš

ul. 1.mája 697/26
031 01 Liptovský MikulášOtváracie hodiny

 
Pondelok
 
8:30 - 16:30
Utorok
 
8:30 - 16:30
Streda
 
8:30 - 16:30
Štvrtok
 
8:30 - 16:30
Piatok
 
8:30 - 16:30

Vedenie pobočky

 

RNDr. Rastislav Haraga, PhD.
Ing. Rudolf Šerý
PaedDr. Alena Dzobová

 

Priestory

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.

O agentúre

Základné produkty

 • pripravuje a realizuje vzdelávanie, smerujúce k zvýšeniu kvalifikácie alebo k rekvalifikácii účastníkov
 • pripravuje a ponúka široké spektrum štúdia jazykov, poskytuje jazykové audity, prekladateľské a tlmočnícke služby
 • ponúka ďalšie vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií vrátane medzinárodných certifikátov
 • aktívne sa podieľa na tvorbe a realizácii projektov EU a vyhľadáva vhodných partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni
 • organizuje občianske a záujmové vzdelávanie
 • spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami pri príprave a realizácii špecifických foriem vzdelávania
 • spolupracuje s vedeckovýskumnými pracoviskami a inštitúciami
 • spolupracuje so zamestnaneckými zväzmi a komorami a s odborovými organizáciami
 • poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania
 • vykonáva vlastnú edičnú a vydavateľskú činnosť
 • vykonáva ďalšie činnosti, súvisiace s prípravou a realizáciou celoživotného vzdelávania
 • organizuje a vykonáva ďalšie vzdelávanie lektorov
 • organizuje a vykonáva ďalšie vzdelávanie pracovníkov
 • vykonáva vedeckovýskumnú činnosť v oblasti vzdelávania dospelých
 • organizuje voľno-časové aktivity a motivácie k tvorivej činností – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, najmä so školami, úradmi práce, odbormi a zamestnávateľskými združeniami, s orgánmi samosprávy, so zahraničnými partnermi a občianskymi združeniami
 • Jazykové kurzy
 • Rekvalifikačné kurzy
 • Odborné semináre
 • Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov
 • LEGO krúžky technických zručností pre deti Brick by brick
 • Preventívne poradenstvo podľa § 79 ods. 3 Zákona č. 138/2019 Z. z.
 • Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Ako sa k nám dostanete?