Happy Saint Paddy 's Day! [slovensky i anglicky]

Dnešný článok o Dni svätého Patrika od lektorky Sarah je ľahko netradičný - je totiž v angličtine, doplnený o slovenský preklad od Petra. Ak si teda chcete protrénovat angličtinu a navyše sa dozvedieť niečo nové, je pre vás náš nový seriál ako stvorený.
Autor: Sarah

Every year on March 17 St. Patrick’s Day is celebrated all over the world. Though this started as a Catholic holiday, millions of people continue to celebrate, religious or not. In many countries, it’s a tradition for people to wear the color green.
Každý rok sa 17. marca po celom svete oslavuje deň svätého Patrika. Aj napriek tomu, že tento deň začal ako čisto kresťanský sviatok, milióny ľudí ho oslavuje, aj keď napríklad sami nie sú veriaci. V mnohých krajinách je tradíciou na deň svätého Patrika nosiť zelenú.
 
If they don’t wear green, then they get pinched! Some people also wear a shamrock or clover and decorate houses with them, because this is a symbol for Saint Patrick (St. Paddy or St. Patty for short).
Pokiaľ ju ľudia nemajú na sebe, tak ich niekto uštipne. Niektorí ľudia dokonca nosia trojlístok alebo ďatelinu a navyše si nimi aj zdobia domy. To preto, že trojlístok je symbolom svätého Patrika.


Saint Patrick’s Day is a bank holiday in the Republic of Ireland and Northern Ireland, which often includes a parade and fireworks in larger cities, especially Dublin. Some of the largest celebrations, however, are in the USA. In New York City, there is a big parade every year, because so many Irish people moved there. Some cities, such as Chicago and Savannah, even dye their rivers, because they also have many Irish people. The White House has dyed their fountain green since 2009, possibly because of President Obama’s family history in Ireland. The President even visited Moneygall, Ireland, because some of his family is from there.
Deň svätého Patrika je v Írsku štátny sviatok, ale jedny z najväčších osláv sú v USA. V New Yorku, kam sa presťahovalo veľa ľudí z Írska, sa každoročne usporadúva veľký sprievod. Niektoré ďalšie mestá, ako napríklad Chicago alebo Savannah, dokonca farbí rieky na zeleno a samotná fontána Bieleho domu od roku 2009 je na deň svätého Patrika zelená! To je dané tým, že prezident Obama je čiastočne írskeho pôvodu - časť jeho rodiny pochádza z mestečka Moneygall v Írsku, ktoré prezident osobne navštívil.

That’s right, President Obama, the first African-American president, is also Irish-American!
Like Obama, millions of people in America call themselves Irish-American because someone in their family came to America from Ireland and many still have an Irish name (like McHugh or O’Brien). There are more Irish-American people (39.6 million) than there are people in Ireland (6.4 million). So, for these people, St. Patrick’s Day is a time to celebrate their family history.

Presne tak, prezident Obama, prvý afro-americký prezident, je zároveň ír-američan!
Rovnako ako Obama, milióny ľudí v Amerike si hovoria írski Američania práve preto, že ich predkovia prišli do Ameriky z Írska a mnohí z nich majú stále írske meno (ako napríklad McHugh alebo O'Brien). Dokonca je ich viac ako Írov samotných (skutočne, írskych Američanov je 39.6 mil. zatiaľ čo v Írsku žije 6.4 mil. ľudí). Takže, pre týchto ľudí je sviatok svätého Patrika príležitosť osláviť históriu svojho ľudu.

It is also popular to eat Irish food (like bacon or corned beef with cabbage) and drink Irish beer, which many people also dye green.
Tiež je veľmi populárne jesť írske jedlo (ako napríklad slaninu alebo kapustu) a piť írske pivo, ktoré navyše veľa ľudí farbí na zeleno.

It may be a big party day now, but the history of this holiday is very old and it begins with Roman Britain in the 5th century. The story is that a man named Patrick was taken to Ireland, where he worked as a slave. One day, he heard God tell him to run away to the ocean, where he could get on a boat to go back home to Britain. When he ran to the ocean, he found this boat and went home. Many years later, after he became a Catholic priest, God told him to go back to Ireland to teach the Irish people about Christianity. Many people say that St. Patrick chased the snakes out of Ireland and they all went into the sea. Even today, there aren’t many snakes in Ireland!
Aj keď je v dnešnej dobe deň svätého Patrika jedna veľká oslava, história tohto sviatku siaha až k Rímskej ríši na začiatku 5. storočia. Legenda hovorí, že Patrik bol poslaný do Írska, kde bol nútený pracovať ako otrok. Jedného dňa počul Boha, ktorý mu povedal, aby bežal k oceánu, kde sa nalodí na loď, ktorá ho odvezie do Británie. Patrik to skutočne urobil a dostal sa tak domov. O mnoho rokov neskôr, po tom, čo sa z neho stal katolícky kňaz, mu Boh povedal, aby sa vrátil do Írska a šíril tam kresťanstvo. Mnohí ľudia hovoria, že svätý Patrik vyhnal hady z Írska do mora. Dokonca aj dnes mnoho hadov v Írsku nenájdete!

 
When he was teaching Irish people about the Catholic God, he used a shamrock to explain the different parts of God. A shamrock has 3 leaves just as the Catholic God has 3 parts, the Father (God), the Son (Jesus Christ), and the Holy Spirit, the part of God that is in everyone. The shamrock has 3 different leaves, but together they make up one shamrock. He said the Catholic God is the same.
Keď učil írsky ľud o Bohu, používal trojlístok, aby ukázal tri rôzne časti Boha. Trojlístok má práve tak tri časti ako Boh - otca (Boh), syna (Ježiš Kristus) a ducha svätého, časť Boha, ktorá je v každom z nás. Patrik tvrdil, že rovnako ako Boh, má aj trojlístok tri časti, ktoré tvoria jeden celok.
 
Today, St. Patrick is called the most important Irish saint and shamrocks are a symbol for Ireland and St. Patrick’s Day, a day of celebration for anyone, all around the world. No matter your family history, take this day to enjoy yourself! Drink a green beer or two, eat some cabbage with your friends, and don’t forget to wear green.
Dnes je svätý Patrik jeden z najdôležitejších írskych svätých a trojlístky sú symbolom Írska a dňa svätého Patrika, dňom, keď sa oslavuje po celom svete. Nezáleží na tom, aký je váš rodokmeň, užite si tento deň naplno. Dajte si pivo a nezabudnite vziať si na seba niečo zelené.