1 - rotujúci lektor 2023

Milí študenti,

vzhľadom na našu snahu stále zlepšovať služby v oblasti jazykového vzdelávania Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkej ankety. Radi by sme zistili Vašu spätnú väzbu na nami poskytované služby, a zároveň by sme aj radi zlepšili ich kvalitu a úroveň.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc.

Tím EMPIRE

1. hodnotenie všeobecnej spokojnosti s hodinami / s výučbou

Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť s hodinami známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á.

Celková spokojnosť s výučbou a jej obsahom:

Veľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4

Zdôvodnite prosím Vaše hodnotenie spokojnosti, resp. nespokojnosti s výučbou:

Čím by sme mohli prispieť k zvýšeniu Vašej spokojnosti s výučbou? Sem prosím napíšte návrhy na akékoľvek iné aktivity počas hodín, ktoré by Vás zaujímali.

2. hodnotenie lektora

Ohodnoťte prosím Vašu spokojnosť s jednotlivými lektormi známkami od 1 do 4, podľa toho, ako ste spokojný/á. Známky prosím priamo zapíšte ku vybraným lektorom. V hodnotení prosím zohľadnite aj prístup lektora/lektorky k Vám ako študentovi, pripravenosť na hodiny aj dochvíľnosť.

Veľmi spokojný/á 1Skôr spokojný/á 2Skôr nespokojný/á 3Veľmi nespokojný/á 4
Prosím doplňte MENO VÁŠHO LEKTORA:Lektor 1
Lektor 2
Lektor 3
Lektor 4
Lektor 5
Celková spokojnosť s lektorom:

Zdôvodnite prosím Vaše hodnotenie spokojnosti, resp. nespokojnosti s lektorom.

3. Preferejute výučbu

Osobne
Online
Kombinácia osobne/online

4. Vaše postrehy a návrhy - naša inšpirácia

Aké sú Vaše návrhy, čo by lektor mohol na hodinách zlepšiť, robiť inak? Čím by sme mohli zvýšiť Vašu spokojnosť a úžitok z hodín, prípadne zlepšiť Vašu dochádzku na hodiny?